Zebra_Etosha_MG_8356.CR2

Flokk med Burchells sebra i Etosha